preloadingpreloadingpreloading
Location: Home > Schoolinfo > Visie

Visie

In het pedagogisch project van onze gemeentelijke basisschool staat te lezen :
Onze school eerbiedigt alle filosofische en ideologische opvattingen en wil een school zijn waar alle betrokken partijen 
(directie, leerkrachten, ouders en leerlingen, samen met het schoolbestuur) inspraak hebben. 
Onze school wil optimale ontplooiingskansen geven aan elk individu. 
Onze school wil inspanningen leveren die ervoor kunnen zorgen dat alle kleuters en leerlingen graag naar school komen.
Onze school wil voldoende inspanningen leveren om kleuterafdeling en lagere afdeling geïntegreerd samen te laten werken.
Onze school wil naast de cognitieve ook sociale vaardigheden en attitudes bijbrengen.
Onze school wil de leerlingen helpen bij het ontwikkelen van een goede studiemethode.
Onze school wil de ontwikkelingsdoelen en eindtermen realiseren volgens de leerplannen van O.V.S.G.
Onze school behartigt een positieve wisselwerking tussen schoolbestuur, directie, leerkrachten en personeelsleden, ouders en oudercomité, participatieraad, C.L.B. en leerlingen.

Verder wordt in het pedagogisch project uitgeweid over de leergebieden (taal, wiskunde, wereldoriëntatie, lichamelijke opvoeding en muzische vorming), over de zorgverbreding, het leren leren en de infrastructuur. 

Kalender

Laatste update
March 06, 2018, 08:14